เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

  2560-reo1-report-onet58-small

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

O-NET ปีการศึกษา 2558

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ฉบับย่อ)

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400