เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 2559-reo1-development-plan-2560-2564-pok

แผนพัฒนาการศึกษาภาค

(พ.ศ. 2560-2564)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

(เขตตรวจราชการที่ 1 /

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1)

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
61294 0 2562 201
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250