เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 2559-reo1-development-plan-2560-2564-pok

แผนพัฒนาการศึกษาภาค

(พ.ศ. 2560-2564)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

(เขตตรวจราชการที่ 1 /

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1)

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400