เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 2559-reo1-development-plan-2560-2564-pok

แผนพัฒนาการศึกษาภาค

(พ.ศ. 2560-2564)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

(เขตตรวจราชการที่ 1 /

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1)

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400