เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

๒๙. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                - ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรและแบบประเมินสมรรถนะ ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู
                  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
                - หารือรับฟังแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น
                - หารือแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.มุกดาหาร
 
               - ประชุมจัดทำแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
                - สร้างการรับรู้และความเข้าใจ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                - สื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
                - ประชุมหารือเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการค้นหา พัฒนากลไกเชิงพื้นที่
                  ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400