เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
แผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2563 03 Cover PlanInspect2563 002

 

[Download]