เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

 

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ขอรายงานผลการติดตามประเมินผล ตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

  1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
  2. นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
  5. การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ

InspectForm2020 001Download

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
2563 Plan 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250