เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

 

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ขอรายงานผลการติดตามประเมินผล ตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

  1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
  2. นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
  5. การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ

InspectForm2020 001Download

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400