เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

 

แหล่งที่มา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
              โทร 02 628 5637,9 ต่อ 1805

              http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=55402&Key=news20