เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

         ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

  1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  3. นโยบาย : การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  4. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
  5. นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. นโยบาย : การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค

Report Inspec62 001

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400