เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒