เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

         การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑ และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ที่ได้รับมอบหมายตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400