เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53388&Key=news18