เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

2564 REO2 DV Critical Pok

การศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

[Download]

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500