เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

2564-REO2-DV-RSPG-Pok

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[Download]