ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

เว็บไซต์ www.reo2.moe.go.th  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo2pte

ส่วนราชการ โทรศัพท์ เบอร์ต่อ โทรสาร
ผู้บริหารสำนักงาน  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๓ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มอำนวยการ  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๒ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๘ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๔ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๗ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๕  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
       

 

mapReo2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400