ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

เว็บไซต์ www.reo2.moe.go.th  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/reo2pte

ส่วนราชการ โทรศัพท์ เบอร์ต่อ โทรสาร
ผู้บริหารสำนักงาน  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๓ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มอำนวยการ  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๔ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๗ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๕ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๘ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ ๑๐๖ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕
       

 

mapReo2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500